صادرات و واردات استونی

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ استونی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ دارد، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ، ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺏ، ﺳﻠﻮﻟﺰﻱ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ تامین ﻣﻲ شود. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ، ﻛﻼﻩ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﻛﻔﺶ ﺍﺳﻜﻲ، ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ است. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﺎﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

کشور استونی یکی از اعضای اتحادیه اروپا و حوزه شنگن و منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول می‌باشد که جز کشورهای توسعه‌ یافته محسوب می‌شود. واحد پول این کشور یورو و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۸٫۴۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل ۳٫۲٪ افزایش داشته است. ذخاير طلا و ارز (ميليارد دلار) ۶۵۷ می باشد.

نرخ بیکاری در استونی   ۵ درصد در سال ۲۰۱۳ بوده است، میزان صادرات استونی ۱۷٫۳۸ میلیارد دلار و واردات آن ۱۷٫۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ برآورد شده است.

کالاهای صادراتی کشور استونی

کالاهای صادراتی استونی ﻧﻔﺖ ﻭ ﺭﻭﻏﻨﻬﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﻴﺮﻱ و ﻏﻴﺮﺧﺎﻡ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻂ ﺗﻠﻔـﻦ - ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ - ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﻕ - ﭼﻮﺏ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭼﻮﺑﻲ - ﺑﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﺮﺍﻃﻲ ﭼﻮﺏ - ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺷﻤﺶ - ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷـﺎﻣﻞ ﻭﺍﮔﻦ - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ است.

کالای وارداتی کشور استونی

کالای وارداتی استونی ﺭﻭﻏﻦ - ﻧﻔﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻡ- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ- ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺍﮔﻦ - ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ – ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ – ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ – ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭼﻮﺑﻲ - ﻟﻴﻜﻮﺭ – ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ است.

شرکای اصلی صادراتی کشور استونی

سوئد ۱۶٫۸٪ - فنلاند ۱۵٫۳٪ - روسیه ۱۲٫۷٪ - لتونی ۹٫۲٪ - لیتوانی ۵٫۷٪ - آلمان ۴٫۸٪

شرکای اصلی وارداتی کشور استونی

فنلاند ۱۵٫۱٪ - آلمان ۱۰٫۷٪ - سوئد ۱۰٫۷٪ - لتونی ۱۰٫۰٪- o لیتوانی ۹٫۰٪ - لهستان ۶٫۶٪ - چین ۴٫۴٪- روسیه ۴٫۱٪

مهمترين صنايع کشور استونی

مهمترين صنايع استونی طراحي و ساخت، الکترونيک، چوب و محصولات آن، نساجي، فناوري اطلاعات، مخابرات می باشد.

مهمترين محصولات کشاورزي کشور استونی

مهمترين محصولات کشاورزي استونی سيب زميني، محصولات لبني، سبزيجات می باشد.

مهمترين منابع طبيعي کشور استونی

مهمترين منابع طبيعي استونی سنگ فسفات، خاک رس، سنگ آهک، ماسه، دولوميت می باشد.

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ کشور استونی ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ:

1- ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ : IMF ، IAEA

2- ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ: ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻮﺭﻭ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻧﺎﺗﻮ، ﻓﺎﺋﻮ، ﺁﻧﻜﺘﺎﺩ، ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ، ﻋﻀﻮ WTO، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ، ﺁﻧﻜﺘﺎﺩ، ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻨﮕﻦ، ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ، ﺍﻳﻨﺘﺮﭘﻮﻝ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﺭ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﮔﺎﺕ (ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ)، ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮﺥ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ

برخی خدمات و توانمندیهای شرکت ( ) در زمینه  تجارت و بازرگانی در کشور استونی و اروپا:

 مشاوره در امور بازرگانی کشور استونی و حمل ونقل

 اخذ و اعطای نمایندگی برندهای استونی و اروپایی

 برندسازی در استونی و اروپا

 اخذ نمایندگی توزیع و فروش محصولات شما در استونی و اروپا

 آمادگی همکاری با دارندگان مجوزهای موردی برای صادرات و یا واردات کالا در اروپا

 آماده همکاری با مجریان پروژه های سبک و سنگین و پیمانکاران در جهت حضور در مناقصه های بین المللی

 آمادگی در جهت سرمایه گذاری مشترک با صادرکنندگان و یا واردکنندگان کالا

 مشارکت و همکاری در برپا کردن غرفه های عرضه کالا در نمایشگاه های استونی و اروپا

 ارائه خدمات ثبت شرکت در استونی

 ارائه خدمات و مذاکرات تجاری با تأمین کنندگان و مشتریان معتبر در اروپا

 برگزاری تورهای صنعتی، تجاری و نمایشگاهی در کشور استونی و اروپا

 بازاریابی بین المللی با مجربترین تیم های تخصصی بازاریابی خارجی

 مشاوره، استعلام قیمت، خرید و راه اندازی هر گونه خط تولید در کشور استونی و اتحادیه اروپا

 

 

10.jpg12.jpg13.jpg14.jpg11.jpg2.jpg19.jpg1.jpg26.jpg15.jpg25.jpg23.jpg30.jpg18.jpg22.jpg3.jpg24.jpg27.jpg29.jpg17.jpg10.jpg12.jpg13.jpg14.jpg11.jpg2.jpg19.jpg1.jpg26.jpg15.jpg25.jpg23.jpg30.jpg18.jpg22.jpg3.jpg24.jpg27.jpg29.jpg17.jpg

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر مهاجرتی Baltic Area می باشد.

طراحی سايت , بهینه سازی،سئو و هاست : توسط گروه سايت سازی جوملا طراحی سایت حرفه ای